[2019-12-13]Kaiying Chen, Fajun Tian, Chi Wu, Xiaohu Wu, Jun Xu, Fengshou Dong, Xingang Liu*,Yongquan Zheng. Degradation products and pathway of ethiprole in water and soil. Water Research. 2019,161:531-539 .IF=7.621
[2019-12-13]Runan Li, Xinglu Pan, Qinqin Wang, Yan Tao, Zenglong Chen, Duoduo Jiang, Chi Wu,†Fengshou Dong,* Jun Xu, Xingang Liu, Xiaohu Wu, and Yongquan Zheng*. Development of S‑Fluxametamide for Bioactivity Improvement and Risk Reduction: Systemic Evalua. Environ. Sci.Technol. 10.1021/acs.est.9b03697 .IF=7.250
[2019-12-13]Yan Tao, Fengshou Dong,⁎, Jun Xu, Dung Phung, Qianyu Liu, Runan Li, Xingang Liu, Xiaohu Wu, Min He, Yongquan Zheng,⁎. Characteristics of neonicotinoid imidacloprid in urine following exposure of humans to orchards in C. Environment International. 2019,132:105079 .IF=8.763
[ 2019-12-13]Yang Yang, Fengshou Dong, Xingang Liu, Jun Xu, Xiaohu Wu, Yongquan Zheng*. Dysregulation of circadian rhythm in zebrafish (Danio rerio) by thifluzamide: Involvement of positiv. Chemosphere. 2019,235:280-287 .IF=5.089
[2019-10-11]Fanghao Wan et al.#. A chromosome-level genome assembly of Cydia pomonella provides insights into chemical ecology and in. Nature Communications. 2019,10:4237 .IF=12.353
[2019-09-10]Xin Jiang† , Qian Zhang† , Yaoguo Qin † , Hang Yin, Siyu Zhang, Qian Li,Yong Zhang , Jia Fan * and Julian Chen *. A chromosome-level draft genome of the grain aphid Sitobion miscanthi. GigaScience. 2019,8:1–8 .IF=7.2
[2019-07-29]Hai-Zhen Nie, Lin Zhang, Hui-Qian Zhuang, Wen-Jiong Shi, Xiu-Fen Yang, De-Wen Qiu,Hong-Mei Zeng *. The Secreted Protein MoHrip1 Is Necessary for the Virulence of Magnaporthe oryzae. Int. J. Mol. Sci.. 2019, 20, 1643; .IF=3.878
[2019-07-29]Guangyue Li, Yijie Dong, Manfred T. Reetz*. Can Machine Learning Revolutionize Directed Evolution of Selective Enzymes?. Adv. Synth. Catal. 2019,36:2377 – 2386 .IF=5.029
[2019-07-26]Chao-QunWang, Jin-Qiao Li a, Er-Tao Li, Innocent Nyamwasa, Ke-Bin Li, Shuai Zhang, Yu Peng, Zhao-Jun Wei, Jiao Yin⁎. Molecular and functional characterization of odorant-binding protein genes in Holotrichia oblita Fal. International Journal of Biological Macromolecules. 2019,136:359–367 .IF=4.731
[2019-05-14]Yang Yang, Fengshou Dong, Xingang Liu, Jun Xu, Xiaohu Wu, Yongquan Zheng*. Flutolanil affects circadian rhythm in zebrafish (Danio rerio) by disrupting the positive regulators. Chemosphere. 2019,228:694-655 .IF=4.551
[2019-05-13]Yang Yang, Fengshou Dong, Xingang Liu, Jun Xu, Xiaohu Wu, Donghui Wang,Yongquan Zheng *. Developmental toxicity by thifluzamide in zebrafish (Danio rerio): Involvement of leptin. Chemosphere. 2019,221:863-869 .IF=4.551
[2019-05-13]Yan Tao, Dung Phung, Fengshou Dong⁎, Jun Xu, Xingang Liu, Xiaohu Wu, Qianyu Liu, Min He, Xinglu Pan, Runan Li, Yongquan Zheng⁎. Urinary monitoring of neonicotinoid imidacloprid exposure to pesticide applicators. Science of the Total Environment. 2019,669:721-728 .IF=4.984
首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 末页