[2018-11-21]Guangyue Li,Marc Garcia-Borràs, Maximilian J. L. J. Fürst, Adriana Ilie,§ Marco W. Fraaije,K. N. Houk,*Manfred T. Reetz*. Overriding Traditional Electronic Effects in Biocatalytic Baeyer−villiger Reactions by Directe. J. Am. Chem. Soc.. 2018, 140, 10464−10472 .IF=12.969
[2018-10-29]Zeyu Wang, Longfa Fang, Zishan Zhou, Sabino Pacheco, Isabel Go´mez, Fuping Song, Mario Sobero´n,Jie Zhang*, Alejandra Bravo*. Specific binding between Bacillus thuringiensis Cry9Aa and Vip3Aa toxins synergizes their toxicity a. J. Biol. Chem.. 201,293(29) 11447–11458 .IF=4.323
[2018-10-08]Wei Liu, Xueren Cao ,Jieru Fan, Zhenhua Wang, and Zhengyuan Yan, Yong Luo, Jonathan S. West, Xiangming Xu and YilinZhou*. Detecting Wheat Powdery Mildew and Predicting Grain Yield Using Unmanned Aerial Photography. Plant Disease. 2018,102:1981-1988 .IF=3.451
[2018-09-13]Xingyun Wang†, Qingsong Liu†, Michael Meissle, Yufa Peng, Kongming Wu, J. Bt rice could provide ecological resistance against nontarget planthoppers. Plant Biotechnology Journal. 2018,16:1748–1755 .IF=6.1
[2018-08-31]Yaoyu Jiao, Xiaoyun Hu, Yufa Peng, Kongming Wu, Jo¨rg Romeis,Yunhe Li*. Bt rice plants may protect neighbouring non-Bt rice plants against the striped stem borer, Chilo sup. Proceedings B. 2018.1283 .IF=5.611
[2018-08-29]Chenchen Zhan, Fangzhou Ma, Hongsong Chen, Fanghao Wan, Jianying Guo and Zhongshi Zhou*. Heritability and Evolutionary Potential Drive Cold Hardiness in the Overwintering Ophraella communa . Frontiers in Physiology. 2018,9:666 .IF=4.189
[2018-08-29]Hongsong Chen, Ghulam Sarwar Solangi, Jianying Guo, Fanghao Wan* and Zhongshi Zhou*. Antioxidant Responses of Ragweed Leaf Beetle Ophraella communa (Coleoptera: Chrysomelidae) Exposed t. Frontiers in Physiology. 2018,9.808 .IF=4.187
[2018-08-29]Chenyu Yang, Yingbo Liang, Dewen Qiu, Hongmei Zeng, Jingjing Yuan and Xiufen Yang*. Lignin metabolism involves Botrytis cinerea BcGs1- induced defense response in tomato. BMC Plant Biology. 2018,18:103 .IF=4.541
[2018-07-13]Lixiao Du#,Xincheng Zhao#,Xiangzhi Liang,Xiwu Gao,Yang Liu*, Guirong Wang*.. Identification of candidate chemosensory genes in Mythimna separata by transcriptomic analysis. BMC Genomics. 2018,19(1):518 .IF=4.284
[2018-07-13]Jiao Zhu#, Mengbuo Guo#, Liping Ban#, Li-Mei Song, Yang Liu, Paolo Pelosi* and Guirong Wang*. . Niemann-Pick C2 roteins: A New Function for an Old Family. Frontiers in Physiology. 2018,9:52 .IF=4.187
[2018-07-13]Wei Liu#, Xingchuan Jiang,Song Cao,Bin Yang* and Grirong Wang*.. Functional Studies of Sex Pheromone Receptors in Asian Corn Borer Ostrinia furnacalis. Frontiers in Physiology. 2018, 9:591 .IF=4.187
[2018-06-22]Chao Yu, Huamin Chen, Fang Tian, Fenghuan Yang, Xiaochen Yuan ,Ching-Hong Yang, Chenyang He*. A ten gene-containing genomic island determines flagellin glycosylation: implication for its regulat. MOLECULAR PLANT PATHOLOGY . 2018,19(3):579–592 .IF=5.271
首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 末页